Innhold
  

​Idretten, en viktig inkluderingsarena i Bodø

Bodø idrettsråd gjennomfører i 2017 prosjektet "Idretten, en viktig inkluderingsarena i Bodø"  i samarbeid med Flyktningkontoret og Tverlandet mottak. Prosjektet er finanesiert med tilskudd fra Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi) på kr 300.000, Bodø kommune og Bodø idrettsråd.


Bodø kommune har et mål om at Bodø skal bli et bysamfunn der mangfold er en ressurs. En av strategiene for å nå målet, er å inkludere tilflyttere og innvandrere slik at de blir aktive samfunnsdeltakere, og dermed kommer raskere i jobb. Dette vil kommunen gjøre ved skape møteplasser der alle kan delta og bidra. ​Bodø er i starten av 2017 godt i gang med å implementere integreringsmottak. Ved Tverlandet mottak inngår i dag 60 av 160 flyktninger i et kvalifiseringsløp mens de enda er i mottak. Iverksettelsen av integreringsmottak, bidrar til å korte ned ventetiden for den enkelte, slik at han/hun får en meningsfull hverdag allerede før bosettelse i en kommune.  Kommunen, i samarbeid med Tverlandet mottak, karrieresenteret og Nav, tilbyr den enkelte et fulltids program bestående av blant annet norsk, samfunnskunnskap, arbeidsretting i 37,5 timer hver uke.


Idrettsglede for alle
Norsk idretts visjon er ”Idrettsglede for alle”. Dette er en krevende visjon, som utfordrer idretten på alle nivå. Over hele Norge gjøres det et omfattende arbeid for å tilrettelegge for et aktivitetstilbud for barn, unge og voksne, og formålet med aktiviteten er at alle skal få delta
uavhengig av kjønn, funksjonshemning, etnisk bakgrunn, religion, seksuelle orientering og sosial status.


Hovedmålet for prosjektet er å gi flyktninger økt kunnskap om idrettens betydning som sosial inkluderingsarena i det norske samfunnet. Målgruppen er deltakere ved integreringsmottaket på Tverlandet mottak, og deres familier. Dette er i all hovedsak voksne flyktninger fra Syria og Eritrea som venter på opphold i Norge, og som i stedet for å sitte å vente på svar på sin asylsøknad, nå får mulighet til å gå i gang med arbeidstrening umiddelbart ved ankomst til Bodø.


Bodø idrettsråd mener at åpne tiltak i idrettslag ikke er nok for å få til god nok integrering av flyktninger i idretten. Vi mener at en viktig forutsetning for å lykkes er samarbeid på tvers. Inkluderingskoordinator i Bodø idrettsråd vil fungere som bindeledd mellom aktuelle deltakere i integreringsmottaket og idrettslagene.


Tiltakene vil i hovedsak gjennomføres ved:

1. Å koble deltakere i integreringsmottak til aktuelle idrettslag gjennom en aktivitetsguide

2. Arbeidsretting gjennom å delta i planlegging og gjennomføring av arrangementer i regi
av Bodø idrettsråd og aktuelle idrettslag.

3. Arbeidsretting gjennom deltakelse i aktiviteter i idrettslag. Som eksempelvis
assistenttrener, oppmann eller dommer.

4. Deltakelse i idrettsaktiviteter

Les hele prosjektbeskrivelsen

  

Alle idrettslag i Bodø kan søke om midler gjennom tilskuddsordningen "Inkludering i idrettslag" (tiltaket kan også være et samarbeid mellom flere idrettslag).

Ordningen har som overordnet mål å bidra til økt deltakelse av nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer.

Målgrupper:

  • Barn og unge med minoritetsbakgrunn, og da særskilt jenter/kvinner
  • Barn og unge i familier med lav betalingsevne
  • Innvandrerforeldre, med mål om å øke deres deltakelse og engasjement i idrettslag
Tilskuddsordningen lyses ut i februar/mars hvert år. Les mer om tilskuddsordningen her

Les mer om ordningen på NIFs hjemmesider 

 


 Årshjul

 

 

Spillemidler til utstyrhttps://forbund.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=34Spillemidler til utstyr2019-02-05T23:00:00Z2019-02-06T22:00:00ZOnlineNorges idrettsforbund har åpnet for at alle idrettslag og særidrettsgrupper kan søke om spillemidler til utstyr. Det er satt av 35,8 million kroner til ordningen. Søknadsfrist er 6. februar. Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særidrettsgrupper. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere. Søknadsfrist for utstyr kjøpt i 2018 blir onsdag 6. februar 2019. Nytt av året er at kvitteringer skal sendes inn samtidig med søknaden. Midlene vil bli utbetalt i løpet av mars 2019. Alle idrettslag har fått tilsendt informasjon på e-post om søknadsprosessen.
Idrettsting 2019https://forbund.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=30Idrettsting 20192019-05-24T06:00:00Z2019-05-24T14:00:00ZLillehammerIdrettstinget arrangeres på Lillehammer Hotel.

 I fokus