Innhold
  

Inkludering

Idrettstilbudet i Bodø er mangfoldig, likevel er det mange barn og ungdom som ikke finner sin plass i idrettslagene. Fraværet kan ofte forklares med; mangel på attraktive tilbud i nærmiljøet, mangel på informasjon, sterk konkurranseorientering, krav til utstyr, kulturelle utfordringer og økonomi. Undersøkelser viser at mange av de som ikke deltar i idrett, faktisk har et ønske om å være med. Gjennom ordningen Inkludering i idrettslag gis idrettslag økonomisk støtte for å kunne tilby aktiviteter som er lokale, åpne, og gratis for barn og ungdom.

Søknad midler til inkludering i idrettslag

Målet med ordningen Inkludering i idrettslag er å inspirere til fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Gjennom åpne aktiviteter ønsker man å inkludere barn og ungdom i idrett, og synliggjøre hvilke muligheter som finnes. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn, men særskilt søkelys på jentenes inkludering. Det er også et mål å øke minoritetsforeldrer deltagelse og engasjement i idrettslagene

Til hvilke tiltak kan det søkes:

1.           Tiltak for jenter med minoritetsbakgrunn
2.           Tiltak for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn 
3.           Tiltak for å involvere flere minoritetsforeldre i idrettslag
4.           Tiltak for barn og ungdom fra familier med liten betalingsevne

Kriterier for støtte

  • Tiltak skal være forankret i styret med styrevedtak
  • Klubben må beskrive strategi for videre inkludering
  • Eventuelle instruktører har politiattest

 

En av Bodø idrettsråd sin hovedmålsetning er «Attraktive idrettslag med tilbud til alle»

  • Det skal vi klare – sammen med dere klubber!

Hvem kan søke?
Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF), gjennom Bodø idrettsråd kan søke.

  • Søknader skal komme fra hovedlaget. 

Krav til tiltakene
Tilbudet skal understøtte idrettslagets primæraktiviteter. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig. 

Søknadsskjema 

 

 Årshjul

 

 

 I fokus