Innhold
Formål og oppgaver

Om Bodø idrettsråd
Bodø idrettsråd (BIR) er fellesorganet for idrettslagene i Bodø.

BIR er idrettens talerør, og bindeledd mellom idretten, Bodø kommune og offentlig forvaltning. BIR er organisert gjennom Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF), Nordland Idrettskrets, og er underlagt NIFs lover og vedtekter. Alle idrettslagene i Bodø kommune med medlemskap i NIF, blir automatisk medlem i BIR.

Bodøidretten består av 80 idrettslag og 15.544 medlemmer (tall fra 2015).

Formål
Idrettsrådets formål er å arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen. Alle saker av felles interesse for idretten, skal sendes til idrettsrådet før det går til kommunen.

Idrettsrådet er en arena for samarbeid mellom idrettslagene, mellom idrettslagene og de kommunale myndigheter og mellom idrettslagene og Nordland idrettskrets. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Idrettsrådet skal styrke idrettens rolle og rammevilkår, foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene og synliggjøre idrettens lokale omfang

Idrettsrådets oppgaver

  • Fordele Lokale Aktivitetsmidler (LAM)
  • Gi uttalelse til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
  • Gi uttalelse på prioritering av spiller midler til idrettsanlegg i kommunen
  • Avholde årsmøte

Norges Idrettsforbunds “Lov om idrettsråd”

I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i NIF. Et idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Med dispensasjon fra Idrettsstyret kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner (NIFs lov § 8). Idrettsrådet er et frivillig organ som velges av årsmøtet hver år.

Kontingent
Alle idrettslagene i Bodø betaler kontingent til Bodø idrettsråd. Kontingent for året 2017 (vedtatt på Årsmøtet 2016):

Idrettslag med:

500 medlemmer eller fler: kr. 6.000
Fra 250 til 499 medlemmer: kr. 3.000
Fra 100 til 249 medlemmer: kr. 1.500
Fra 20 til 100 medlemmer: kr. 500


Visjon og mål

Visjon: «Bodø - en attraktiv og nyskapende idrettsby!»

Bodø idrettsråds´ mål:

1) Full anleggsdekning for Bodøidretten

2) Attraktive idrettslag med tilbud til alle

3) Store idrettsarrangementer i Bodø, hvert år!

Styremøter

Saklister og protokoller fra styremøter i Bodø idrettsråd

Neste styremøte

15. november 2017, kl 18.30

PROTOKOLLER 2017

Protokoll styremøte 07/17 18.09.2017 (kommer)

Protokoll styremøte 06/17 14.06.2017.pdf

Protokoll styremøte 05/17 23.05.2017.pdf
Protokoll styremøte 04/17 18.04.2017.pdf
Protokoll styremøte 03/17 04.04.2017.pdf

Protokoll styremøte 02/17 15.03.2017.pdf

Protokoll styremøte 01/17 21.02.17.pdf


BIR Protokoll Årsmøtet 2017 26.04.2017.pdf


Ved spørsmål omkring styrets arbeid, vennligst kontakt daglig leder.

Styremøter 2018

 

 

 I fokus