Bodø idrettsråd satser stort på inkludering

​Anette Nybø, Anita Eriksen (Bodø idrettsråd), Lars Bang (Bodø kommune), Daniel Sandbakk (Flyktningkontoret), Kjetil Sørbotten (Tverlandet mottak)

Bodø idrettsråd
23.04.2017
Bodø idrettsråd mottok i slutten av mars et tilskudd fra Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi) på kr 300.000, og setter denne våren i gang et spennende inkluderingsprosjekt sammen med Flyktningkontoret og Tverlandet mottak.

Hovedmålet for prosjektet "Idretten, en viktig inkluderingsarena i Bodø" er å gi flyktninger økt kunnskap om idrettens betydning som sosial inkluderingsarena i det norske samfunnet. Målgruppen er deltakere ved integreringsmottaket på Tverlandet mottak, og deres familier. Dette er i all hovedsak voksne flyktninger fra Syria og Eritrea som venter på opphold i Norge, og som i stedet for å sitte å vente på svar på sin asylsøknad, nå får mulighet til å gå i gang med arbeidstrening umiddelbart ved ankomst til Bodø.


Ønsker å bryte ned barrierer

- Med dette prosjektet ønsker vi å bryte ned noen barrierer for å delta i organisert idrett. Det er første gang et slikt prosjekt settes ut i livet her i Bodø, sier Anita Eriksen, nyansatt inkluderingskoordinator i Bodø idrettsråd. - Vanligvis jobber vi i idretten med målgruppen barn, unge og deres foreldre. Nå prøver vi noe nytt, og det er å la voksne flyktninger få ta del i idrettens fellesskap, som en del av sin arbeidstrening.

 

Deltakerne skal få være med på kurs for å lære blant annet om hvordan norsk idrett fungerer, om barne- og ungdomsidretten, og ikke minst om dugnad. - De skal også få ta del i planlegging og gjennomføring av ulike idrettsarrangement, tilføyer Eriksen, som vil ha ansvaret for prosjektet i idrettsrådets regi. 


Idrettsrådet har allerede gjennomført samarbeidsmøter med flyktningkontoret og Tverlandet mottak, og målet nå er å komme i gang med introduksjonskursene så raskt som mulig.

 

Kurs for idrettslag

I tillegg til å tilby kurs for beboerne i mottak, ønsker idrettsrådet å knytte til seg flere av Bodøs idrettslag i prosjektet. - Her blir det mulighet for idrettslagene å skaffe seg flere dugnadshender, og om mulig også få med noen av flyktningene som hjelpetrenere eller ledere i aktiviteten. Vi tror at dette vil være et positivt tiltak for idrettslagene, og håper at flere melder seg til å ta del i prosjektet allerede nå fra starten av, avslutter Eriksen.


Aktivitetsguider

For å gjennomføre prosjektet trenger idrettsrådet flere aktivitetsguider, som kan være med deltakerne ut i idrettslagene. Å være aktivitetsguide vil være et lønnet oppdrag for den enkelte. Idrettslagene som er med i prosjektet vil også få et tilskudd fra idrettsrådet, som skal gå til å dekke utstyr, halleie mm.

Idrettsrådet vil i løpet av kort tid ta kontakt med enkelte idrettslag, og håper også på at flere melder seg, når vi sender ut en henvendelse på e-post i slutten av april.

 

Gjennom prosjektet ønsker Bodø idrettsråd

  • Å gi deltakerne forståelse for likestilling og ytringsfrihet
  • Å bedre den fysiske og psykiske helsen blant deltakerne
  • Å øke norsk kunnskapen til den enkelte
  • At den enkelte knytter nettverk i Bodø
  • At idretten i Bodø får økt kompetanse på tilrettelegging av aktivitet for flyktninger
  • At idretten får et stort mangfold av frivillige
  • At samarbeidspartnerne i prosjektet knytte tettere opp mot hverandre